Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1. Algemene bepalingen.

Behoudens uitzonderingen die uitdrukkelijk en schriftelijk worden toegestaan door de verkoper, maken onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden deel uit van de verkoop, en van alle toekomstige verkoopovereenkomsten tussen dezelfde partijen, en worden geacht aanvaard te zijn door de koper, zelfs indien zij in tegenstrijd zijn met de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper. Een bestelling kan de verkoper slechts binden na zijn uitdrukkelijke bevestiging. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn offertes van de verkoper steeds vrijblijvend en gelden slechts ten titel van inlichting. Elke overgemaakte order verbindt de koper, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Behoudens schriftelijke bevestiging dat aan vaste en niet herzienbare prijzen werd gecontracteerd, worden door ons geleverde goederen en door ons uitgevoerde werken aangerekend tegen de geldende prijzen of prijslijsten op de datum van de levering. Leveringstermijnen worden slechts gegeven en eventueel bevestigd ten titel van inlichting, en zonder enige waarborg. Niet-inachtneming van de leveringstermijn geeft dus geen aanleiding tot rechtsverhaal en vooral niet tot ontbinding vanwege de koper. De levering geschiedt door de eenvoudige overhandiging van de goederen aan een vervoerder aangeduid door de koper, of bij ontstentenis daarvan, gekozen door de verkoper. Alle risico’s waaraan de goederen onderhevig zijn vanaf de levering, en meer bepaald tijdens het vervoer, zijn ten laste van de koper, en dit zelfs wanneer de verkoop vrachtvrij tot de plaats van bestemming is.

Art. 2. Garantie en klachten.

Het is steeds de koper die de gegrondheid van zijn klachten moet bewijzen. Klachten betreffende de kwantiteit en klachten betreffende transportschade dienen onmiddellijk bij de levering van de goederen op de vrachtbrief of op de verzendingsnota vermeld en duidelijk omschreven te worden, en de klacht dient bovendien binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven bevestigd te worden aan de verkoper. Zo niet zijn dergelijke klachten niet ontvankelijk. Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeen gekomen, worden onze goederen gewaarborgd tegen zichtbare gebreken gedurende acht dagen en tegen onzichtbare gebreken gedurende zes maanden. De toepasselijke garantietermijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden. Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen deze termijnen bij aangetekend schrijven gericht te worden aan de verkoper. Klachten betreffende onzichtbare gebreken dienen bovendien per aangetekend schrijven gericht te worden aan de verkoper binnen de 8 dagen nadat de gebreken zichtbaar zijn geworden om ontvankelijk te zijn. Nochtans zal elke garantie komen te vervallen; in geval van zichtbare gebreken, indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden; en in geval van onzichtbare gebreken, indien de goederen niet oordeelkundig werden behandeld of onderhouden, of werden beschadigd door de koper of door derden. Indien een klacht gegrond en ontvankelijk bevonden wordt, dan zal de verplichting van de verkoper zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding uit welke oorzaak ook, gehouden te kunnen zijn. Als alternatief heeft de verkoper ook het recht om een schadevergoeding te betalen, die echter nooit de waarde van de door de verkoper geleverde goederen of uitgevoerde behandelingen kan te boven gaan.

Art. 3. Bijzondere bepalingen m.b.t. werken van oppervlaktebehandeling.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, verleent de verkoper voor oppervlaktebehandelingen uitsluitend een middelenverbintenis, en geen resultaatsverbintenis. De verkoper waarborgt enkel dat de goederen minstens al de voor- hoofd- en nabehandelingen hebben ondergaan die in de verkoopovereenkomst of in de factuur worden omschreven, en dat die behandelingen worden uitgevoerd volgens de gebruikelijke normen voor een goede praktijk. Mocht desondanks het resultaat van de behandeling niet voldoen aan de verwachtingen van de koper, dan draagt de verkoper daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. De koper kan immers doelbewust (om prijs- of andere redenen) kiezen voor een minderwaardige behandeling of zijn goederen (laten) vervaardigen uit een minderwaardige grondstof, maar hij draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de daaruit resulterende mindere kwaliteit. Tenzij wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, geeft de verkoper ook geen enkele garantie omtrent corrosiebestendigheid. Zowel het gekozen procedé, de gevraagde laagdikte, de gekozen voor- en nabehandelingen, het gekozen grondmateriaal, als de uiteindelijke toepassing waarin de onderdelen terecht komen, kunnen de corrosiebestendigheid immers gunstig of ongunstig beïnvloeden. Alle informatie die hieromtrent zou worden gegeven is louter indicatief en zonder enige garantie. Het aangeleverde te coaten materiaal moet vrij zijn van olie, vet, bitumen, verf, vernis, corrosie, lasspray, tape of zelfklevers, vervuiling, aanduidingen met stift, potlood, vetkrijt en andere niet-wateroplosbare producten. Alle snijranden moeten ontbraamd zijn. Alle lassen moeten gesloten zijn en ontdaan van lasspetters en lasslakken. De aangeboden stukken die voorzien zijn van holle ruimten, moeten beschikken over voldoende ontluchting- en uitloopgaten op oordeelkundig gekozen plaatsen. De aangeboden stukken dienen desgevallend voorzien te zijn van ophanggaten of dergelijke zodat ze tijdens het behandelingsproces kunnen worden opgehangen aan haken. De koper dient er ook zorg voor te dragen dat de aangeleverde goederen geschikt zijn om de gevraagde behandeling(en) te ondergaan, met name dat ze bestand zijn tegen de producten en temperaturen waarmee ze tijdens het proces in aanraking komen, en dat ze vervaardigd zijn uit materialen en grondstoffen die voldoende geschikt zijn om de gevraagde behandelingen te ondergaan. Materialen die gemonteerd of geassembleerd worden aangeleverd, worden verondersteld in deze toestand te worden behandeld. Gebrekkige kwaliteit of schade ten gevolge van het feit dat de aangeleverde goederen niet voldoen aan bovengenoemde criteria, vallen volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper. De verkoper is evenwel ten allen tijde gerechtigd de aangeboden materialen te onderzoeken op hun geschiktheid om de gevraagde behandelingen te ondergaan, zonder dat dit onderzoek evenwel een plicht is van de verkoper. Wanneer de aangeboden materialen niet zouden voldoen aan bovengenoemde criteria, dan heeft de verkoper het recht, doch niet de plicht, om op eigen initiatief en zonder voorafgaande toelating de goederen geschikt te (laten) maken voor behandeling, door ze te (laten) stralen, schuren, beitsen, ontlakken, ontbramen, aanbrengen ontluchting- en uitloopgaten, ophanggaten enz. De kosten voor het uitvoeren van deze bijkomende werken vallen ten laste van de koper. De koper kan nooit enige aanspraak op schadevergoeding ten opzichte van de verkoper doen gelden voor werken die de verkoper heeft uitgevoerd of laten uitvoeren om de goederen te laten voldoen aan bovengenoemde criteria, zelfs niet als de goederen daardoor beschadigd zouden worden of enige waardevermindering zouden ondergaan. Verder aanvaardt de verkoper geen klachten voor de volgende gevallen: contactsporen of beschadiging op het gecoate onderdeel veroorzaakt door het ophang- of laadsysteem dat tijdens de behandeling werd toegepast, vastgelopen draadgedeelten of scharnieren, passingen die niet meer binnen de norm van de passing vallen ingevolge de aangebrachte laagdikte, coatingfouten in moeilijk te bereiken of holle onderdelen enz. De verkoper wordt nooit verondersteld afschermingen aan te brengen op delen die eventueel niet zouden mogen gecoat worden (passingen, draadeinden,). Wanneer de koper dergelijke afschermingen zou aanbrengen, dan dient hij er zorg voor te dragen dat de gebruikte materialen geschikt zijn (qua temperatuur- en chemicaliënbestendigheid) om het behandelingsproces te ondergaan. Het eventueel opkuisen, hertappen e.d. is steeds ten laste van de koper. De verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan onderdelen die is ontstaan door het zgn. “trommelen” van deze onderdelen, tenzij de koper bewijst dat hij uitdrukkelijk de opdracht heeft gegeven om de goederen niet te trommelen. De verkoper aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor kwaliteitsproblemen of kleurafwijkingen bij goederen die reeds eerder gecoat zijn en die dienen overlakt te worden (in dezelfde of in een andere kleur). Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt verondersteld dat de afgewerkte goederen in dezelfde verpakking mogen worden terug geleverd als waarin ze worden aangeleverd. Als de verkoper van oordeel is dat deze verpakking niet geschikt is voor de terugzending, dan heeft hij het recht, doch niet de plicht, om andere en bijkomende verpakkingsmiddelen te gebruiken en de kostprijs daarvan in rekening te brengen aan de koper. Schade aan de goederen die het gevolg is van een gebrekkige verpakking, valt onder de verantwoordelijkheid van de koper, tenzij deze bewijst dat de goederen niet werden teruggezonden in de verpakking waarin ze werden aangeleverd, of in een verpakking zoals nauwkeurig beschreven in een eventuele andersluidende schriftelijke overeenkomst. De verkoper heeft steeds het recht om werkzaamheden uit te besteden aan derden zonder dat de klant hierover toestemming hoeft te geven.

Art. 4. Facturatie en prijzen.

Behoudens wanneer anders werd overeengekomen, zijn de prijzen vermeld in onze offerten en catalogi nettoprijzen, af fabriek of magazijn en zonder verpakking. De verpakkingen zijn ten laste van de koper en worden niet teruggenomen. Gebeurlijke heffingen, taksen, douanerechten, kosten en andere uitgaven betaalbaar in verband met de goederen zijn nooit in de prijs begrepen. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven worden betwist.

Art. 5. Betalingen – vergoedingen voor te late betaling.

Behoudens wanneer anders werd overeen gekomen, zijn alle leveringen door de koper contant te betalen bij de levering, ter domicilie van de verkoper, en zonder disconto. Alle rechten, kosten, heffingen en taksen zijn ten laste van de koper. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag zal op de openstaande schuld van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1,25% per maand. Deze nalatigheidinteresten doen geen afbreuk aan de opeisbaarheid van de betaling op de vervaldag. De verkoopprijs dient op de vervaldag betaald te zijn, zo niet wordt de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden. Als het geheel of een gedeelte van een factuur onbetaald blijft acht dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het te betalen bedrag, met een minimum van 75 €, en dit onafhankelijk van de verschuldigde nalatigheidintresten. Alle andere schuldvorderingen van de verkoper op dezelfde koper, waarvan de vervaldatum nog niet is aangebroken, worden eveneens onmiddellijk opeisbaar. Mits verwittiging per aangetekend schrijven kan de verkoper alle andere overeenkomsten met dezelfde koper als definitief ontbonden beschouwen, zonder de ontbinding ervan voor de rechtbank te moeten vorderen. In elk geval, en zonder voorafgaande verwittiging, heeft de verkoper eveneens het recht om de uitvoering van alle bestellingen van de koper te schorsen, totdat hij van de koper de nodige waarborgen ontvangt om de regelmatige en volledige uitvoering van de aangegane verbintenissen te garanderen. Ook wanneer het krediet van de koper ongunstig evolueert, zal de verkoper zich het recht voorbehouden, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de nodige waarborgen te eisen om de regelmatige uitvoering van de aangegane verbintenissen te garanderen. Bij nalatigheid van de koper heeft de verkoper het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Art. 6. Eigendom.

De goederen blijven steeds eigendom van de verkoper tot wanneer de verkoper de volledige daarvoor aangerekende prijs heeft bekomen, en zolang mag de koper de geleverde goederen niet vervreemden.

Art. 7. Geschillenregeling.

Elk geschil zal definitief worden beslecht overeenkomstig het reglement van het Instituut voor Arbitrage te Brussel dat belast is met de aanwijzing van het scheidsgerecht. Het reglement is te bekomen op het secretariaat, St-Annadreef 68b, 1020 Brussel (fax: 02 478 40 40). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. De betrekkingen tussen de verkoper en de koper zijn beheerst door de Belgische wet. In die gevallen waarin het Instituut voor Arbitrage te Brussel onbevoegd zou verklaard worden, zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die tussen partijen zouden ontstaan.

Art. 8. Taal.

Bij geschil zal de Nederlandse tekst van deze verkoopsvoorwaarden de voorrang hebben voor alle interpretatiemoeilijkheden. Een exemplaar van de Nederlandse tekst kan op eenvoudige aanvraag gratis worden bekomen bij de verkoper.